Algemene Voorwaarden

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van ECO Setting

 

Artikel 1                     Algemeen en toepasselijkheid algemene voorwaarden

1.                    Fuel Saving Technology B.V., tevens handelend onder de naam en nader aan te duiden als "ECO Setting", staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Flevo- Gooi en Eemland onder nummer 59000511.

2.                    ECO Setting verkoopt en levert in opdracht van afnemers (hierna aan te duiden als “Afnemers”) Files en Producten ten behoeve van het optimaliseren van motormanagementsystemen. Onder “Files” wordt in deze voorwaarden verstaan alle diensten en/of software(bestanden) die zien op het aanpassen, maken en aanleveren van (computer)bestanden. Onder “Producten” wordt in deze voorwaarden verstaan, alle roerende zaken die de Afnemer middels MyChiptuningsfiles afneemt.

3.                    Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, leveringen en/of diensten van ECO Setting en/of alle met ECO Setting gesloten overeenkomsten en vervolg overeenkomsten c.q. bestellingen, waaronder via internet gesloten overeenkomsten, alsmede op alle overeenkomsten waarbij ECO Setting voor de uitvoering daarvan derden inschakelt (waaronder toeleveranciers), welke derden een rechtstreeks beroep op deze voorwaarden kunnen doen. Afwijkende bepalingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig als deze vooraf uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen met ECO Setting. Voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomst, en/of het aangaan van de definitieve opdracht, heeft Afnemer kennis genomen van deze voorwaarden van ECO Setting en heeft hij/zij deze voorwaarden geaccepteerd.

4.                    ECO Setting accepteert geen algemene voorwaarden van Afnemer, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Voor het geval Afnemer verwijst naar eigen voorwaarden en die voorwaarden van toepassing verklaart, dan komen partijen middels aanvaarding van deze voorwaarden van ECO Setting overeen, dat ECO Setting niet gebonden is aan die voorwaarden van Afnemer en de voorwaarden van ECO Setting op de overeenkomst van toepassing zijn.

5.                    Indien ECO Setting niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat ECO Setting in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

6.                    ECO Setting heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen zullen bekend worden gemaakt via de website van ECO Setting en indien nodig en mogelijk rechtstreeks aan Afnemer. De wijzigingen treden in werking vanaf het moment van bekendmaking, of op een zodanige datum als genoemd in de bekendmaking.

 

Artikel 2                       Aanbiedingen, informatie en totstandkoming overeenkomst

1.                  Alle aanbiedingen, offertes en prijsopgaven van ECO Setting zijn vrijblijvend en behouden hun geldigheid gedurende 30 dagen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. ECO Setting is echter ten alle tijd bevoegd het aanbod te herroepen.

2.                  De overeenkomst met ECO Setting komt tot stand nadat beide partijen zich daarmee schriftelijk of via elektronische weg akkoord hebben verklaard.

3.                  ECO Setting is niet gehouden akkoord te gaan met aanvaarding van een deel of onderdeel van de gedane aanbieding, offerte, of prijsopgave.

4.                  Eventueel na de opdrachtbevestiging gemaakte afspraken, toezeggingen en/of wijzigingen in de (aangeboden) overeenkomst zijn alleen bindend indien deze schriftelijk tussen partijen worden overeengekomen.

5.                  Alle bij de aanbieding verstrekte prijzen, brochures, website en andere gegevens zijn zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Mocht later toch blijken dat fouten zijn gemaakt in deze verstrekte gegevens, dan is ECO Setting gerechtigd deze fouten te herstellen zonder in dat verband schadeplichtig te zijn. Het gebruik van voornoemde gegevens door Afnemer, anders dan in het kader van de betreffende overeenkomst, is slechts toegestaan na schriftelijke toestemming van ECO Setting.

6.                  ECO Setting is gerechtigd opdrachten te weigeren en/of de gevraagde Producten en/of Files niet te leveren, zonder gehouden te zijn enige (schade)vergoeding te voldoen.

7.                  ECO Setting gaat uit van en Afnemer is verantwoordelijk voor de juistheid van alle door Afnemer verstrekte gegevens en gedane opgaven, zoals doch niet beperkt tot het aanleveren of opvragen van (tuning)files c.q. software en ECO Setting is niet verplicht daarnaar enig nader onderzoek te doen. Afnemer is tevens voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst en/of doen van een (deel)bestelling, voordat uitvoering daarvan plaats vindt, verplicht eventuele gebreken aan het voertuig en/of het motormanagementsysteem te melden.

8.                  Alle bij de aanbieding verstrekte en/of verzonden brochures/prijslijsten en al het daarbij verstrekte en getoonde materiaal en beelden en/of andere gegevens, blijven uitdrukkelijk eigendom van ECO Setting. Het gebruik van voornoemde gegevens, anders dan in het kader van de betreffende overeenkomst, is slechts toegestaan door Afnemer na schriftelijke toestemming van ECO Setting.

 

Artikel 3                       Werkwijze en levering files

1.                  Enkel computerbestanden uitgelezen met middels ECO Setting geleverde Slave tools of ongecodeerde/open bestanden kunnen door ECO Setting worden verwerkt. Afnemer stuurt de originele uitgelezen computerbestanden via de website van ECO Setting aan ECO Setting. Daaraan voorafgaand heeft Afnemer de prijs voor de door ECO Setting te leveren software modificatie voldaan via het creditsysteem van ECO Setting. ECO Setting levert vervolgens de Files aan via het door de Afnemer gebruikte en opgegeven emailadres, of via de fileservice op de website. De levertijd kan bij benadering liggen tussen 1 uur en 2 werkdagen. Indien de Afnemer een korte levertijd wenst, adviseert ECO Setting vooraf telefonisch contact op te nemen. Als gebruik wordt gemaakt van de fileservice ontvangt Afnemer per email een melding wanneer de modificatie klaar staat.

2.                  Alle door ECO Setting genoemde (leverings)termijnen zijn naar beste weten opgegeven op grond van de gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst aan ECO Setting bekend waren. De leveringstermijnen zijn nimmer fatale termijnen. De enkele overschrijding van een genoemde (leverings)termijn brengt ECO Setting niet in verzuim of in gebreke. ECO Setting zal ingeval van afwijking van de genoemde (leverings)termijn, overleg plegen met de Afnemer.

3.                  Afnemer zal ECO Setting steeds tijdig alle, voor een goede uitvoering van de overeenkomst, nuttige en noodzakelijke gegevens of informatie verschaffen en tijdig de benodigde medewerking verlenen. Extra kosten die voor ECO Setting ontstaan als gevolg van het achterwege blijven van voldoende medewerking van Afnemer, komen voor rekening van Afnemer.

 

Artikel 4                       Werkwijze en levering Producten

1.                 Levering van een Product aan Afnemer geschiedt middels afgifte ervan aan de transporteur, tenzij anders overeengekomen. ECO Setting draagt zorg voor het transport voor rekening en risico van Afnemer. Betaling van een Product wordt door Afnemer vooraf voldaan via het creditsysteem van ECO Setting.

2.                 Afnemer is verplicht het aangeboden Product aan te nemen. Indien Afnemer het Product niet aanneemt, is ECO Setting gerechtigd het Product op kosten en voor risico van Afnemer op te slaan.

3.                 Indien en zodra Afnemer meer dan één Product heeft besteld, is ECO Setting te allen tijde bevoegd de levering in delen uit te voeren.

4.                 Indien wordt overeengekomen dat een Producten door Afnemer zal worden afgehaald, dient Afnemer deze binnen zeven (7) dagen na bevestiging van ECO Setting op de door ECO Setting aangewezen locatie af te halen. Laat Afnemer dit na, dan zijn de door ECO Setting aangetoonde en in redelijkheid gemaakte kosten, zoals kosten voor opslag van de Producten en van het niet tijdig ophalen, voor rekening van Afnemer.

5.                 De door ECO Setting genoemde termijnen voor de levering zijn steeds richttermijnen en geen fatale termijnen, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

6.                 Afnemer is gehouden ieder Product op het moment van aflevering, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort afnemer te onderzoeken of de kwaliteit overstemt met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels-)verkeer gelden.

 

Artikel 5                       Creditsysteem, prijzen en kosten

1.                  Betalingen vinden plaats via het creditsysteem van ECO Setting, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Via de website van ECO Setting dient Afnemer vooraf credits in te kopen, welke credits gekoppeld zijn aan het persoonlijk en niet-overdraagbare account van Afnemer. Eenmaal ingekochte credits, kunnen niet meer voor geld worden omgewisseld noch overgedragen aan een derde; eenmaal ingekochte credits zijn in beginsel onbeperkt houdbaar. Logt een Afnemer niet (meer) in op zijn account, dan verjaren deze credits in overeenstemming met de hiervoor gelden wettelijke verjaringstermijnen. Eventuele refunds zullen eveneens met Afnemer verrekend worden middels credits op het account van Afnemer.

2.                  De opgegeven prijzen zijn voor consumenten altijd in euro's inclusief BTW en exclusief eventuele verzendkosten en wettelijke heffingen. Voor bedrijven worden de prijzen, btw en heffingen gespecificeerd weergegeven.

3.                  De opgegeven prijzen c.q. credits zijn gebaseerd op prijzen, lonen en heffingen op het tijdstip van de aanbieding/offerte. ECO Setting heeft het recht de prijzen c.q. credits eens per jaar, per 1 januari, aan te passen ingevolge het prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie.

4.                  ECO Setting is bevoegd prijsverhogingen door te berekenen aan Afnemer als deze plaatsvinden na 3 maanden na het aangaan van de overeenkomst. Prijsverhoging kan ontstaan door onder andere (niet uitputtend) de stijging van grondstofprijzen, productiekosten, transportkosten, oorlog, weersomstandigheden, calamiteiten e.d.. De maximale prijsstijging is 15% per jaar, tenzij sprake is van zeer uitzonderlijke omstandigheden. Prijsstijgingen worden tijdig en schriftelijk aangekondigd. Prijsverhogingen door overheidsmaatregelen zullen evenwel per direct en onverkort door ECO Setting worden doorbelast aan Afnemer.

5.                  Indien Afnemer na het aangaan van de overeenkomst aanvullingen en/of wijzigingen daarin wil zien verwerkt, of onjuiste gegevens(bestanden) aanlevert, kan dit invloed hebben op de prijs. ECO Setting mag de extra kosten in redelijkheid aan Afnemer doorberekenen.

 

Artikel 6                       (Na)betaling, (incasso)kosten en rente

1.                  Indien en voor zover de betaling om wat voor reden ook, niet voorafgaand aan de levering heeft plaatsgevonden middels het creditsysteem, geldt een betalingstermijn van 14 dagen. Na het verstrijken van deze betalingstermijn is Afnemer in verzuim met de tijdige betaling en zullen vanaf die datum incassokosten worden berekend. Deze incassokosten bedragen 10% over het verschuldigde bedrag met een minimum van € 40,=, tenzij de wet een lager percentage/bedrag voorschrijft, in welk geval de kosten zullen worden berekend overeenkomstig het bepaalde in de wet.

2.                  Ingeval van een overeenkomst/opdracht van een consument, zal ECO Setting bij het in gebreke blijven met betaling een aanmaning/ingebrekestelling sturen en Afnemer 14 dagen gelegenheid geven om alsnog het verschuldigde bedrag te voldoen, met de aanzegging dat daarna incassokosten verschuldigd zijn. Ingeval van een overeenkomst/opdracht van een bedrijf, zijn incassokosten verschuldigd vanaf de vervaldatum van de factuur, zonder dat nadere ingebrekestelling noodzakelijk is.

3.                  Vanaf de datum dat Afnemer in verzuim is met de tijdige betaling is ECO Setting gerechtigd rente te berekenen over het openstaande bedrag. Afnemer, zijnde een consument, is alsdan de wettelijke rente ex artikel 6:119 BW over het openstaande bedrag verschuldigd. Afnemer, zijnde een bedrijf, is alsdan de wettelijke handelsrente ex artikel 6:119a BW over het openstaande bedrag verschuldigd.

4.                  ECO Setting behoudt daarnaast het recht om eventuele verdere kosten en/of schade die ontstaat door de niet tijdige nakoming van Afnemer te vorderen.

5.                  In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van Afnemer zijn de vorderingen van ECO Setting onmiddellijk opeisbaar.

 

Artikel 7                       Intellectueel eigendomsrecht

1.       Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder de rechten op de software, de door ECO Setting geleverde Files en Producten, daaronder begrepen voorbereidend materiaal en aanverwante materialen, in de breedste zin van het woord, berusten bij ECO Setting. Voor het gebruik van de Files in het betreffende voertuig verleent ECO Setting aan de Afnemer een beperkte, niet-exclusieve licentie om de Files in één voertuig te mogen gebruiken. Met deze voorwaarden en/of overeenkomst worden op geen enkele wijze intellectueel eigendomsrechten aan Afnemer geleverd.

2.       Het is Afnemer niet toegestaan, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ECO Setting, om de voornoemde werken van ECO Setting te wijzigen, te bewerken, openbaar te maken, te verveelvoudigen, geschikt te maken voor raadpleging of verveelvoudiging via internet, te kopiëren anders dan voor uitsluitend eigen gebruik. Afnemers die Files afnemen ten behoeve van één van hun klanten, is gerechtigd de Files ten behoeve van die klant c.q. dat voertuig eenmalig te gebruiken.

3.       Indien Afnemer inbreuk maakt op het intellectueel eigendomsrecht van ECO Setting wordt dit aangemerkt als niet-nakoming van de overeenkomst en geeft dit ECO Setting het recht de overeenkomst te ontbinden, of op te schorten, en vergoeding van de daaruit voort- vloeiende schade door Afnemer te vorderen.

4.       Ingeval van schending/inbreuk op het intellectueel eigendomsrecht van ECO Setting verbeurt Afnemer tevens aan ECO Setting een boete van € 2.500,= per geval en € 500,= per dag (of gedeelte daarvan) dat de overtreding daarna voortduurt, onverminderd het recht van ECO Setting om daarnaast volledige schadevergoeding van Afnemer te vorderen.
 

Artikel 8                       Reclames

1.       Reclames en/of klachten met betrekking tot de verrichte werkzaamheden, geleverde Files en/of Producten dienen schriftelijk binnen 5 (vijf) werkdagen na levering en/of beschikbaarstelling ervan aan ECO Setting kenbaar te worden gemaakt. Ingeval het gebrek redelijkerwijs niet binnen deze termijn kon worden ontdekt, geldt dat Afnemer dit binnen bekwame tijd, doch tenminste 1 maand na ontdekking, schriftelijk dient te melden aan ECO Setting. In het laatste geval dient Afnemer aan te tonen dat hij hetgeen waarover hij klaagt redelijkerwijs niet eerder had kunnen ontdekken.

2.       De klachten aangaande Files dient, binnen de in lid 1 bedoelde termijn, zo gedetailleerd mogelijk omschreven, onder overlegging van een deugdelijk (technisch) rapport, logfile of gegenereerde foutcode waar de klacht en onderbouwing daarvan duidelijk uit voortvloeit, aan ECO Setting te worden verstrekt. Klachten die zien op het niet behalen van gedane opgaven, samenstelling of prestaties zoals door ECO Setting opgegeven, worden pas als klacht behandeld en geven recht op reclame wanneer de voornoemde (vermogen test) resultaten een afwijking laten zien van 15% of meer.

3.       Reclames schorten de betalingsverplichting van Afnemer niet op. Afnemer is in geen geval gerechtigd op grond van een reclame betaling uit te stellen, te weigeren, of betaling van andere diensten van ECO Setting op te schorten, of te weigeren.

4.       Wanneer een reclame terecht is aangaande een geleverde File of Product, heeft Afnemer de keuze tussen herstel of het opnieuw leveren van hetgeen werd afgekeurd, het naar verhouding aanpassen van het berekende factuurbedrag, of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de overeenkomst, mits dit in verhouding staat tot de klacht. Restituties vinden altijd plaats in credits.

5.       ECO Setting laat de afhandeling en oplossing van klachten omtrent het deugdelijk functioneren van het Product over aan haar toeleverancier. Afnemer stemt er uitdrukkelijk mee in dat ECO Setting de eventuele klacht(en) aan deze toeleverancier doorzendt en Afnemer de klacht(en) rechtstreeks met deze toeleverancier oplost. Afnemer dient ECO Setting en/of de toeleverancier in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.

6.       Indien Afnemer niet binnen de in lid 1 gestelde termijn heeft geklaagd of aan de in lid 2 bedoelde (bewijs)plicht heeft voldaan, vervallen al zijn rechten en aanspraken uit welke hoofde dan ook, ter zake van hetgeen waarover hij heeft geklaagd of binnen die termijn had kunnen klagen en had dienen aan te tonen.

7.       Wanneer de Afnemer de File heeft geïnstalleerd onder gebruikmaking van andere dan middels ECO Setting geleverde Producten, dient Afnemer aannemelijk te maken dat de klacht niet is ontstaan wegen het gebruik van apparatuur van derden van mindere kwaliteit.    

 

Artikel 9                       Garantie en de installatie van Files

1.       ECO Setting garandeert het goede functioneren van de geleverde Files op zich (zonder dat die geïnstalleerd is) vanaf de datum van oplevering gedurende een periode van drie jaren, mits Afnemer de factuur tijdig heeft voldaan. Als zich in deze periode gebreken voordoen in het functioneren van de Files, zal ECO Setting die kosteloos herstellen behoudens het bepaalde in het vorige artikel. Afnemer is echter zelf verantwoordelijk voor de deugdelijke installatie van de Files in het voertuig en de gevraagde modificatie. ECO Setting adviseert de Afnemer, tevens dealerbedrijf, een eventueel te verlenen garantie richting haar klant te beperken met de onderstaande tekst(en), welke voorwaarden tevens van toepassing zijn op eventuele installaties van Files door ECO Setting bij Afnemers.

2.       ECO Setting hanteert, in aanvulling op deze voorwaarden, nadere bepalingen wanneer zij zelf de Files installeert, voor welke situatie deze algemene voorwaarden in beginsel niet zijn opgemaakt. Indien de Afnemer aan ECO Setting verzoekt de Files tevens te installeren in het voertuig, dan komen partijen hierbij overeen dat tevens de aanvullende voorwaarden voor de installatie van Files, zoals in te zien op de website van ECO Setting, van toepassing zijn. Wenst een Afnemer, die de installatie verzorgt voor zijn klant, gelijksoortige garantiebepalingen toe te passen, dan kan ECO Setting desgewenst een exemplaar van de betreffende bepalingen aan deze Afnemer ter beschikking stellen voor eigen gebruik.

3.       Op de door ECO Setting aan Afnemer geleverd Product, niet zijnde Files, wordt door ECO Setting 1 jaar garantie gegeven vanaf het moment van levering aan Afnemer.

 

Artikel 10                   Aansprakelijkheid en eigen verantwoordelijkheid Afnemer

1.       Afnemer is er mee bekend dat het gebruik c.q. de inzet van de Files en/of Producten strijdig kan zijn met (lokale) wet en regelgeving, verboden is of een inbreuk kan opleveren op de (garantie)rechten van derden, zoals de producenten van voertuigen. Afnemer verklaart de Files, Producten en/of het voertuig waarop deze worden toegepast op eigen risico te gebruiken en zelfstandig verantwoordelijk te zijn om te onderzoek of navraag te doen of gebruik of toepassing van de Files en/of gebruik van de Producten toegestaan is. Om deze reden raadt ECO Setting de Afnemer hierbij dringend aan, met in acht name van het voorstaande, de Files en Producten enkel op privé terrein en/of een test- of racebaan te gebruiken.

2.       Voorts beseft Afnemer dat het gebruik van de Files en/of Producten, mogelijk een (zwaardere) belasting vormt voor het voertuig, waarvan de mogelijke gevolgen voor rekening en risico van Afnemer komen.

3.       ECO Setting is voorts uitsluitend aansprakelijk voor schade van Afnemer, welke het rechtstreekse gevolg is van een aan ECO Setting toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de op ECO Setting rustende inspanningsverplichtingen of geleverde Product.

4.       ECO Setting is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, (tijdelijk) onbruikbaar raken van een voertuig, boetes, gemiste besparingen en/of schade door bedrijfsstagnatie of verval van fabrieksgaranties.

5.       ECO Setting is niet aansprakelijk voor schade, welke is veroorzaakt doordat Afnemer niet heeft voldaan aan zijn uit deze voorwaarden voortvloeiende informatieverplichting, onderzoeksplicht, instructies of doordat de door Afnemer verstrekte informatie niet juist, volledig of betrouwbaar is, dan wel voortvloeit uit onjuist of onrechtmatig gebruik van de Files of het Product.

6.       ECO Setting is steeds bevoegd de schade van Afnemer zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken, waartoe Afnemer verplicht is alle medewerking te verlenen. Afnemer zelf is eveneens verplicht de schade zoveel mogelijk te beperken.

7.       Afnemer vrijwaart ECO Setting voor eventuele aanspraken van derden ter zake van schade, welke verband houdt met of voortvloeit uit de door ECO Setting uitgevoerde werkzaamheden of geleverde Files en/of Producten, indien en voor zover ECO Setting daarvoor krachtens het bepaalde in dit artikel niet jegens Afnemer aansprakelijk is.

8.       Indien Afnemer enig aan deze overeenkomst verbonden risico’s zelf heeft verzekerd of een beroep kan doen op een andere (garantie)recht, vrijwaart Afnemer ECO Setting reeds nu van deze risico’s.

9.       ECO Setting sluit tenminste in de navolgende situaties aansprakelijk uit (niet limitatief):

-          Schade aan de hardware c.q. het voertuig als gevolg van de door ECO Setting geleverde Files of Producten;

-          Schade die verband houdt met gebreken en/of onderdelen van zaken of (software)bestanden die door Afnemer zijn aangeleverd;

-          Schade aan het voertuig zelf en/of zaken die zich in het voertuig bevinden (lading), bij het installeren van de Files;

-          Schade als gevolg van onvolledige en/of onjuiste informatieverstrekking door Afnemer;

-          Schade als gevolg van een verkeerde kostenopgave/-begroting zijdens ECO Setting;

-          Schade als gevolg van door derden ten behoeve van Afnemer gegeven adviezen, geleverde diensten of producten;

-          Schade als gevolg van transport, tijdelijke opslag of door de Afnemer voor bewerking in bewaring gegeven zaken;

-          Schade als gevolg van aanpassingen, overschrijving, of de-installatie van de geleverde Files;

-          indien het voertuig, Files of Product voor herstel of reparatie is aangeboden aan een andere

partij zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ECO Setting;

-          indien het gebrek geheel of ten dele te wijten is aan onoordeelkundig gebruik, verkeerd handelen van Afnemer, manipulatie van de Files en/of het motormanagementsysteem na de (op)levering door ECO Setting, dan wel anderszins te wijten is aan de schuld van Afnemer;

-          Letselschade direct of indirect verband houdend met door ECO Setting geleverde Files en/of Producten.

10.   Voordat Afnemer een beroep doet op de aansprakelijkheidsregeling in dit artikel, dient ECO Setting te voldoen aan de voorwaarden zoals gesteld in artikel 8 aangaande het tijdig en correct aanleveren van een klacht en ECO Setting in de gelegenheid stellen maatregelen (voor herstel) te nemen. Als deze (herstel)mogelijkheid aan ECO Setting wordt onthouden, bestaat primair geen recht op schadevergoeding.

11.   Indien ECO Setting aansprakelijk mocht blijken te zijn in verband met de door haar verrichte werkzaamheden en/of geleverde Files en/of Producten, is haar aansprakelijkheid in aansluiting op het bepaalde hiervoor, als volgt geregeld en beperkt tot (in separate en aflopende volgorde):

-          Het bedrag dat op ingeschakelde derden en/of hulppersonen kan worden verhaald;

-          Het bedrag dat de verzekeraar van ECO Setting mocht blijken uit te keren;

12.   Indien de aansprakelijkheid van ECO Setting niet valt onder voornoemde uitsluitingen en ECO Setting toch rechtens aansprakelijk mocht blijken te zijn, is haar contractuele en/of wettelijke aansprakelijkheid beperkt tot hetzij gratis herstel c.q. her-levering van gebrekkig gebleken Files of Product, hetzij tot een schadevergoeding ter hoogte van het factuurbedrag inzake de Files en/of het Product, doch in alle mogelijk situaties tot een maximum van € 1.000,= (zegge: duizend euro). Het voorstaande lijst enkel uitzondering, wanneer de schade is veroorzaakt door opzet of grove onzorgvuldigheid van ECO Setting.

13.   De in de voorgaande bepalingen van dit artikel neergelegde aansprakelijkheidsbeperkingen worden mede bedongen ten behoeve van de door ECO Setting bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden, die hierdoor een rechtstreeks beroep op die aansprakelijkheidsbeperkingen kunnen doen.

 

Artikel 11                   Eigendomsvoorbehoud

1.       ECO Setting behoudt zich het eigendom voor van alle door en/of namens haar aan Afnemer geleverde Producten totdat de betaling daarvan, vermeerderd met eventuele verzend- en/of transportkosten, geheel is voldaan.

2.       Totdat de factuur van ECO Setting volledig is voldaan, kan Afnemer geen rechten ontlenen terzake de door ECO Setting geleverde zaken en/of diensten.

 

Artikel 12                   Algemene vervaltermijn

Gebreken en toerekenbare tekortkomingen aan de zijde van ECO Setting dienen binnen bekwame tijd na constatering schriftelijk aan ECO Setting te worden gemeld, maar in ieder geval binnen 2 maanden na levering van de Files of Producten, danwel uitvoer van de werkzaamheden, bij gebreke waarvan het recht om schadevergoeding te vorderen vervalt.

 

Artikel 13                   Vrijwaring

Afnemer vrijwaart ECO Setting voor alle aanspraken van derden ter zake van door ECO Setting aan Afnemer geleverde diensten, zaken en/of producten, waardoor die derden schade mochten hebben geleden of nog mochten lijden, ongeacht de oorzaak of het tijdstip van ontstaan daarvan.

 

Artikel 14                   Nietigheid/vernietiging bepalingen

1.       Indien enige bepaling van deze voorwaarden geheel of ten dele nietig blijkt te zijn, vernietigd wordt of anderszins ongeldig blijkt te zijn, dan laat dat de geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden in stand. De bepalingen die niet rechtsgeldig zijn of rechtens niet kunnen worden toegepast, zullen worden vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk aansluiten bij de strekking van de te vervangen bepalingen, waartoe partijen alsdan met elkaar in overleg zullen treden.

2.       Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen in deze voorwaarden.

 

Artikel 15                   Toepasselijk recht en forumkeuze

1.       Op alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, internationale verdragen -zoals het Weens Koopverdrag- worden, indien en voorzover mogelijk, hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

2.       Geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank Midden- Nederland.

 

ECO SETTING TOOLS

Blijf op de hoogte!

Ontvang de laatste updates, promoties, nieuwe aanbiedingen en exclusieven bestanden.

Recent Besteld

Onderstaande bestanden zijn recent gedownload


Losse opties Vrachtwagens (trucks)
DAF - XF 105 460 (460 PK/338 kW) euro 4+5
Geleverd op 21-05-2024
Auto- stage 1 (stage1)
Renault - 1.6 DCi 95hp
Geleverd op 21-05-2024
Originele file aanvraag
Volkswagen - 2.0 TDI CR 102hp
Geleverd op 21-05-2024
Losse opties auto's DPF, EGR etc. (Auto)
Seat - 1.2 TDI 75hp CM
Geleverd op 21-05-2024
Losse opties auto's DPF, EGR etc. (Auto)
Volkswagen - Volkswagen Transporter T5 GP 2
Geleverd op 21-05-2024
Auto- stage 1 (stage1)
Ford - Ford Transit 2.2 TDCi 85hp
Geleverd op 21-05-2024
Auto- stage 1 (stage1)
Ford - Ford Transit 2.2 TDCi 85hp
Geleverd op 21-05-2024
Originele file aanvraag
DAF - XF 106 460HP MX13 euro 6
Geleverd op 21-05-2024
Losse opties auto's DPF, EGR etc. (Auto)
Volkswagen - Volkswagen Transporter T5 GP 2
Geleverd op 21-05-2024