Algemene Voorwaarden


Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van ECO Setting <span "="">aan dealerbedrijven in Nederland.

Artikel 1 Algemeen en toepasselijkheid algemene voorwaarden
1. Fuel Saving Technology B.V., nader aan te duiden als "ECO Setting", hetgeen een handelsnaam is van de onderneming, staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Flevo- Gooi en Eemland onder
nummer 59000511
2. ECO Setting verkoopt en levert in opdracht van dealerbedrijven software ten behoeve van het optimaliseren van motormanagementsystemen. De dealerbedrijven installeren zelf deze software in het voertuig van hun klant. Om die reden zijn de dealerbedrijven zelf verantwoordelijk en aansprakelijk ingeval van een eventuele gebrekkige installatie en/of schade die in verband met of als gevolg van deze installatie ontstaat.
3. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, leveringen en/of diensten van ECO Setting en/of alle met ECO Setting gesloten overeenkomsten, waaronder via internet gesloten overeenkomsten, alsmede op alle overeenkomsten waarbij ECO Setting voor de uitvoering daarvan derden inschakelt.
Afwijkende bepalingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig als deze vooraf uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen met ECO Setting. Voorafgaand aan het sluiten van de definitieve overeenkomst, en/of het aangaan van de definitieve opdracht, heeft de andere partij/opdrachtgever kennis genomen van deze voorwaarden van ECO Setting en heeft hij/zij deze voorwaarden geaccepteerd.
4. ECO Setting accepteert geen algemene voorwaarden van een andere partij/opdrachtgever, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Voor het geval de andere partij verwijst naar eigen voorwaarden en die voorwaarden van toepassing verklaart, dan komen partijen middels aanvaarding van deze voorwaarden van ECO Setting overeen, dat ECO Setting niet gebonden is aan die voorwaarden van de andere partij.
5. ECO Setting heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen zullen bekend worden gemaakt via de website www.ecosetting.nl en indien nodig en mogelijk rechtstreeks aan de andere partij. De wijzigingen treden in werking vanaf het moment van bekendmaking, of op een zodanige datum als genoemd in de bekendmaking.

Artikel 2 Aanbiedingen, informatie en totstandkoming overeenkomst
1. Alle aanbiedingen, offertes en prijsopgaven van ECO Setting zijn vrijblijvend en behouden hun geldigheid gedurende 30 dagen.
2. De overeenkomst met ECO Setting komt tot stand nadat beide partijen zich daarmee schriftelijk of via elektronische weg akkoord hebben verklaard.
3. ECO Setting is niet gehouden akkoord te gaan met aanvaarding van een deel of onderdeel van de gedane aanbieding, offerte, of prijsopgave.
4. Eventueel na de opdrachtbevestiging gemaakte afspraken, toezeggingen en/of wijzigingen in de (aangeboden) overeenkomst, zijn alleen bindend indien deze schriftelijk tussen partijen worden overeengekomen.
5. Alle bij de aanbieding verstrekte prijzen, brochures en andere gegevens zijn zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Mocht later toch blijken dat fouten zijn gemaakt in deze verstrekte gegevens, dan is ECO Setting gerechtigd deze fouten te herstellen zonder in dat verband schadeplichtig te zijn. Het gebruik van voornoemde gegevens door de andere partij/opdrachtgever, anders dan in het kader van de betreffende overeenkomst, is slechts toegestaan na schriftelijke toestemming van ECO Setting.
6. ECO Setting is gerechtigd opdrachten te weigeren en/of het gevraagde product niet te leveren.
7. ECO Setting gaat uit van de juistheid van alle door de andere partij verstrekte gegevens en gedane opgaven en ECO Setting is niet verplicht daarnaar enig nader onderzoek te doen. Opdrachtgever is voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst en voordat uitvoering daarvan plaats vindt, verplicht eventuele gebreken aan het voertuig en/of het motormanagementsysteem te melden.
8. Alle bij de aanbieding verstrekte en/of verzonden brochures/prijslijsten en al het daarbij verstrekte en getoonde materiaal en beelden en/of andere gegevens, blijven uitdrukkelijk eigendom van ECO Setting. Het gebruik van voornoemde gegevens, anders dan in het kader van de betreffende overeenkomst, is slechts toegestaan door de andere partij na schriftelijke toestemming van ECO Setting

Artikel 3 Wijziging van een gesloten overeenkomst
1. Indien tijdens de uitvoering van een overeenkomst blijkt dat het voor de goede uitvoering daarvan nodig is om de overeenkomst te wijzigen en/of aan te vullen, zullen partijen daartoe in overleg treden teneinde een nadere afspraak te maken.
2. Wijziging en/of aanvulling van de overeenkomst kan wijzigingen in prijs, kwaliteit, hoeveelheid met zich meebrengen. Partijen zullen ook in dit verband overleggen teneinde een nadere afspraak te maken. Indien de wijziging het gevolg is van een omstandigheid die aan ECO Setting kan worden toegerekend, zullen geen meerkosten in rekening worden gebracht.

Artikel 4 Werkwijze en Levering
1. Opdrachtgever upload de originele uitgelezen softwarefile in hun aangemaakt account op www.ecosetting-files.com. Daaraan voorafgaand heeft opdrachtgever de prijs voor de door ECO Setting te leveren software modificatie voldaan via het creditsysteem van ECO Setting. ECO Setting levert vervolgens de bestelde software aan via het door de opdrachtgever gebruikte en opgegeven emailadres, of via de fileservice. De levertijd kan bij benadering liggen tussen 1 uur en 2 dagen. Indien de opdrachtgever een korte levertijd wenst, adviseert ECO Setting vooraf telefonisch contact met haar op te nemen. Als gebruik wordt gemaakt van de fileservice ontvangt opdrachtgever per email een melding wanneer de modificatie klaar staat.
2. Alle door ECO Setting genoemde (leverings)termijnen zijn naar beste weten opgegeven op grond van de gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst aan ECO Setting bekend waren. De leveringstermijnen zijn nimmer fatale termijnen. De enkele overschrijding van een genoemde (leverings)termijn brengt ECO Setting niet in verzuim of in gebreke. ECO Setting zal ingeval van afwijking van de genoemde (leverings)termijn, overleg plegen met de andere partij/ opdrachtgever.
3. De andere partij zal ECO Setting steeds tijdig alle, voor een goede uitvoering van de overeenkomst, nuttige en noodzakelijke gegevens of informatie verschaffen en tijdig de benodigde medewerking verlenen. Extra kosten die voor ECO Setting ontstaan als gevolg van het achterwege blijven van voldoende medewerking van de andere partij, komen voor rekening van die andere partij.

Artikel 5 Prijzen en kosten
1. De opgegeven prijzen zijn voor consumenten altijd in euro's inclusief BTW en exclusief eventuele wettelijke heffingen. Voor bedrijven worden de prijzen, btw en heffingen gespecificeerd weergegeven.
2. De opgegeven prijzen zijn gebaseerd op prijzen, lonen en heffingen op het tijdstip van de aanbieding/offerte. ECO Setting heeft het recht de prijzen eens per jaar, per 1 januari, aan te passen ingevolge het prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie.
3. ECO Setting is bevoegd prijsverhogingen door te berekenen aan de andere partij als deze plaatsvinden na 3 maanden na het aangaan van de overeenkomst. Prijsverhoging kan ontstaan door onder andere (niet uitputtend): stijging van grondstofprijzen, productiekosten, transportkosten, oorlog, weersomstandigheden, calamiteiten e.d..
De maximale prijsstijging is 15% per jaar, tenzij sprake is van zeer uitzonderlijke omstandigheden. Prijsstijgingen worden tijdig van te voren schriftelijk aangekondigd.
Prijsverhogingen door overheidsmaatregelen zullen evenwel per direct en onverkort door ECO Setting mogen worden doorbelast aan de andere partij.
4. Indien de andere partij na het aangaan van de overeenkomst aanvullingen en/of wijzigingen daarin wil zien verwerkt, kan dit invloed hebben op de prijs. ECO Setting mag de extra kosten in redelijkheid aan de andere partij doorberekenen.

Artikel 6 Betaling, (incasso)kosten en rente
1. Betaling vindt vooraf plaats via het creditsysteem van ECO Setting.

2. Indien en voor zover de betaling om wat voor reden ook niet voorafgaand aan de levering heeft plaatsgevonden, geldt een betalingstermijn van 14 dagen. Na het verstrijken van deze betalingstermijn is de andere partij in verzuim met de tijdige betaling en zullen vanaf die datum incassokosten worden berekend. Deze incassokosten bedragen 10% over het verschuldigde bedrag met een minimum van € 40,=, tenzij de wet een lager percentage/bedrag voorschrijft, in welk geval de kosten zullen worden berekend overeenkomstig het bepaalde in de wet.
4. Ingeval van een overeenkomst/opdracht van een consument, zal ECO Setting bij het in gebreke blijven met betaling een aanmaning/ingebrekestelling sturen en opdrachtgever 14 dagen gelegenheid geven om alsnog het verschuldigde bedrag te voldoen, met de aanzegging dat daarna incassokosten verschuldigd zijn.
Ingeval van een overeenkomst/opdracht van een bedrijf, zijn incassokosten verschuldigd vanaf de vervaldatum van de factuur, zonder dat nadere ingebrekestelling noodzakelijk is.
5. Vanaf de datum dat de andere partij in verzuim is met de tijdige betaling is ECO Setting gerechtigd rente te berekenen over het openstaande bedrag. De andere partij, zijnde een consument, is alsdan de wettelijke rente ex artikel 6:119 BW over het openstaande bedrag verschuldigd. De andere partij, zijnde een bedrijf, is alsdan de wettelijke handelsrente ex artikel 6:119a BW over het openstaande bedrag verschuldigd.
6. ECO Setting behoudt daarnaast het recht om eventuele verdere kosten en/of schade die ontstaat door de niet tijdige nakoming van de andere partij te vorderen.
7. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de andere partij zijn de vorderingen van ECO Setting onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 7 Intellectueel eigendomsrecht
1. Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder de rechten op de software, met betrekking tot de door ECO Setting geleverde diensten en producten, daaronder begrepen voorbereidend materiaal en aanverwante materialen, in de breedste zin van het woord, berusten bij ECO Setting. Voor het gebruik van de software in het betreffende voertuig verleent ECO Setting aan de opdrachtgever een beperkte, niet-exclusieve licentie om de software in het voertuig te mogen gebruiken.
2. Het is de andere partij niet toegestaan, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ECO Setting, om de werken van ECO Setting te wijzigen, te bewerken, openbaar te maken, te verveelvoudigen, geschikt te maken voor raadpleging of verveelvoudiging via internet, te kopiëren anders dan voor uitsluitend eigen gebruik.
3. Indien de andere partij inbreuk maakt op het intellectueel eigendomsrecht van ECO Setting wordt dit aangemerkt als niet-nakoming van de overeenkomst en geeft dit ECO Setting het recht de overeenkomst te ontbinden, of op te schorten, en vergoeding van de daaruit voort- vloeiende schade door de andere partij te vorderen.
4. Ingeval van schending/inbreuk op het intellectueel eigendomsrecht van ECO Setting verbeurt de andere partij aan ECO Setting een boete van € 2.500,= per geval en € 500,= per dag ( of gedeelte daarvan) dat de overtreding daarna voortduurt, onverminderd het recht van ECO Setting om daarnaast volledige schadevergoeding van de andere partij te vorderen.

Artikel 8 Reclames
1. Reclames met betrekking tot de verrichte werkzaamheden, geleverde diensten en/of producten dienen schriftelijk binnen 5 (vijf) werkdagen na levering aan ECO Setting kenbaar te worden gemaakt. Ingeval het gebrek redelijkerwijs niet binnen deze termijn kon worden ontdekt, geldt dat de andere partij dit binnen bekwame tijd schriftelijk dient te melden aan ECO Setting vanaf het moment dat het gebrek redelijkerwijs aan de andere partij wordt geacht kenbaar te zijn geweest.
2. Reclames schorten de betalingsverplichting van de andere partij niet op. De andere partij is in geen geval gerechtigd op grond van een reclame betaling uit te stellen, te weigeren, of betaling van andere diensten van ECO Setting op te schorten, of te weigeren.
3. Wanneer een reclame terecht is, heeft de andere partij de keuze tussen herstel of het opnieuw leveren van hetgeen werd afgekeurd, het naar verhouding aanpassen van het berekende factuurbedrag, of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de overeenkomst, mits dit in verhouding staat tot de klacht.

Artikel 9 Garantie
1. ECO Setting garandeert het goede functioneren van de geleverde software op zich (zonder dat die geïnstalleerd is) vanaf de datum van oplevering gedurende een periode van drie jaren, mits opdrachtgever de factuur tijdig heeft voldaan. Als zich in deze periode gebreken voordoen in het functioneren van de software, zal ECO Setting die kosteloos herstellen. Opdrachtgever is echter zelf verantwoordelijk voor de deugdelijke installatie van de software in het voertuig en de gevraagde modificatie. ECO Setting adviseert de opdrachtgever/het dealerbedrijf een eventueel te verlenen garantie richting haar klant te beperken met de onderstaande tekst, welke tekst ECO Setting zelf ook hanteert richting haar opdrachtgevers als zij zelf software installeert.
2. ECO Setting hanteert uitgebreide garantiebepalingen wanneer zij zelf de software installeert, voor welke situatie deze algemene voorwaarden niet zijn opgemaakt. Indien de opdrachtgever gelijksoortige garantiebepalingen zou willen toepassen in de overeenkomst richting haar eigen opdrachtgever/klant kan ECO Setting desgewenst een exemplaar van de betreffende bepalingen ter beschikking stellen.                                                                                                                                                          3. Op de door ECO Setting aan opdrachtgever geleverde apparatuur voor het installeren van de software wordt door ECO Setting 1 jaar garantie gegeven vanaf het moment van levering aan opdrachtgever.

Artikel 10 Aansprakelijkheid
1. ECO Setting is niet aansprakelijk in de volgende gevallen (niet limitatief):
-Schade die ontstaat als gevolg van de door ECO Setting geleverde en door opdrachtgever geïnstalleerde software;

- Schade die verband houdt met gebreken en/of onderdelen van zaken die door de andere partij zijn aangeleverd;
- Schade aan het voertuig zelf en/of zaken die zich in het voertuig bevinden (lading), gedurende de uitvoering van de opdracht;
- Schade als gevolg van onvolledige en/of onjuiste informatieverstrekking door de
andere partij;
- Schade als gevolg van een verkeerde kostenopgave/-begroting;
- Schade als gevolg van: geringe afwijkingen in gedane opgaven, samenstelling, prestaties;
- Schade als gevolg van door derden ten behoeve van opdrachtgever gegeven adviezen;
- Schade als gevolg van: transport, tijdelijke opslag, door de opdrachtgever voor bewerking in bewaring gegeven zaken, tenzij sprake is opzet of grove schuld van ECO Setting;
- Schade als gevolg van overschrijving, of de-installatie van de geleverde software;
- Voor indirecte schade, waaronder gevolgschade of bedrijfsschade;
2. Voordat de andere partij een beroep doet op de aansprakelijkheidsregeling in dit artikel, zal ECO Setting tijdig schriftelijk in de gelegenheid worden gesteld om de klacht te constateren en in dat kader (zo nodig) maatregelen voor herstel te nemen. Als deze herstelmogelijkheid aan ECO Setting wordt onthouden, bestaat primair geen recht op schadevergoeding, althans zal deze subsidiair te allen tijde gemaximeerd zijn tot
€ 1.000,=.
3. Indien ECO Setting aansprakelijk mocht blijken te zijn in verband met de door haar verrichte werkzaamheden en/of geleverde producten, is haar aansprakelijkheid in aansluiting op het bepaalde hiervoor, als volgt geregeld en beperkt tot (in separate en aflopende volgorde):
- Het bedrag dat op ingeschakelde derden en/of hulppersonen kan worden verhaald;
- Het bedrag dat de verzekeraar van ECO Setting mocht blijken uit te keren;
4. Indien de aansprakelijkheid van ECO Setting niet valt onder voornoemde uitsluitingen en ECO Setting toch aansprakelijk mocht blijken te zijn, is haar contractuele en/of wettelijke aansprakelijkheid beperkt tot hetzij gratis herstel c.q. her levering van de gebrekkig gebleken Software, hetzij tot een schadevergoeding ter hoogte van het factuurbedrag met een maximum van € 1.000,= (zegge: duizend euro).

Artikel 11 Eigendomsvoorbehoud
1. ECO Setting behoudt zich het eigendom voor van alle door en/of namens haar aan de andere partij geleverde zaken totdat de betaling daarvan, vermeerderd met eventuele verzend- en/of transportkosten, geheel is voldaan.
2. Totdat de factuur van ECO Setting volledig is voldaan, kan de andere partij geen rechten ontlenen terzake de door ECO Setting geleverde zaken en/of diensten.

Artikel 12 Algemene vervaltermijn
1. Gebreken en toerekenbare tekortkomingen aan de zijde van ECO Setting dienen binnen bekwame tijd na constatering schriftelijk aan ECO Setting te worden gemeld, maar in ieder geval binnen 1 jaar na levering van de werkzaamheden en materialen, bij gebreke waarvan het recht om schadevergoeding te vorderen vervalt.

Artikel 13 Vrijwaring
1. De andere partij vrijwaart ECO Setting voor alle aanspraken van derden ter zake van
door ECO Setting aan de andere partij geleverde diensten, zaken en/of producten, waardoor die derden schade mochten hebben geleden of nog mochten lijden, ongeacht de oorzaak of het tijdstip van ontstaan daarvan.

Artikel 14 Nietigheid/vernietiging bepalingen:
1. Indien enige bepaling van deze voorwaarden geheel of ten dele nietig blijkt te zijn, vernietigd wordt of anderszins ongeldig blijkt te zijn, dan laat dat de geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden in stand. De bepalingen die niet rechtsgeldig zijn of rechtens niet kunnen worden toegepast, zullen worden vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk aansluiten bij de strekking van de te vervangen bepalingen, waartoe partijen alsdan met elkaar in overleg zullen treden.

Artikel 15 Toepasselijk recht en forumkeuze
1. Op alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank Midden- Nederland.

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Flevo- Gooi en Eemland onder nummer
25 februari 2014

 

 

ECO SETTING TOOLS

Blijf op de hoogte!

Ontvang de laatste updates, promoties, nieuwe aanbiedingen en exclusieven bestanden.

Recent Besteld

Onderstaande bestanden zijn recent gedownload


Launch control
Jeep - Jeep Cherokee 2.0 CRD 170hp
Geleverd op 14-12-2018
DTC/P-code verwijderen
Land Rover - Land Rover Range Rover / Sport
Geleverd op 14-12-2018
Auto Tuning (Stage 3)
Mercedes-Benz - Mercedes-Benz V-Klasse 220
Geleverd op 14-12-2018
Tuningfile auto (+1)
Kia - Kia Soul 1.6 CRDi 128hp
Geleverd op 14-12-2018
Launch control
Mercedes-Benz - E63 AMG 571hp
Geleverd op 14-12-2018
secondary air system (SAP)
Volvo - Volvo V70 2.0 D3 136hp
Geleverd op 14-12-2018
Vmax
Detroit Diesel - DD15 14.8 500HP
Geleverd op 14-12-2018
Start/Stop system off
Iveco - Iveco Daily 2.3D 146hp
Geleverd op 14-12-2018
Decat
Skoda - Skoda Fabia 1.0i 75hp
Geleverd op 14-12-2018